Debattartikel Strömstad februari -18

Värna den svenska modellen för hyressättning!

I Strömstad har bostadsbristen skapat stor livegenhet, speciellt bland unga och nyanlända. Hyresmarknaden präglas av korta, tillfälliga hyreskontrakt med ibland dubbelt så höga hyresnivåer jämfört med genomsnittet för regionen. Vi ser en alternativ hyresmarknad växa fram med svagare koppling till den svenska modellen. Det är därför av extra vikt att kommunen tar sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar och använder sitt främsta bostadspolitiska verktyg, allmännyttan, för att främja bostadsförsörjningen.

Den främsta fördelen med kollektivt förhandlad bruksvärdeshyra är att denna modell inte är en form av social bostadspolitik, utan minskar behovet av detta då modellen är mer inkluderande från början. Denna modell lämnar helt enkelt efter sig mindre sociala problem som måste pareras med mer ingripande politik.

Kritiker till den svenska modellen på hyresmarknaden brukar ofta referera till marknaden som om den hade ett egenvärde. Tittar vi på äganderätt och bostadsrätt har vi inte sett några tecken på marknadsmässig jämviktsträvan. Trots att priserna stigit med draghjälp av låg ränta och nästintill obegränsad kredittillväxt tack vare en i princip oreglerad kreditmarknad har inte utbudet mött efterfrågan. Däremot är de svenska hushållens skuldkvot nu bland den högsta i världen. I princip hela hushållens löneutveckling har gått till ökad skuldsättning de senaste tio åren. Man kan fråga sig hur mycket hushållen ytterligare behöver skuldsätta sig för att frigöra köpkraft stor nog för att marknaden ska hamna i balans? Även om frågan lämnas obesvarad så kan slutsatsen dras att bruksvärdessystemet inte har varit hindret för en jämviktssträvan på marknaden för äganderätter och bostadsrätter. Man kan istället dra slutsatsen om ett marknadsmisslyckande.

Och här uppfyller den svenska modellen ytterligare en funktion, nämligen att skydda människor av kött och blod mot just marknadsmisslyckanden. Men i kölvattnet av höga bostadspriser följer höga produktionskostnader, och detta är inte nyproduktion av hyresrätter immun mot. Tyvärr har marknadsmisslyckandet för den ägda bostaden runnit över till hyresmarknaden, med kraftigt stigande hyror i nyproduktion. Då är det extra viktigt att slå vakt om ett stabilt system som fungerar och istället rikta blicken åt det håll problemen kommer ifrån.

När arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson nu besökt Strömstad är det passande att kommunen visar hur bostadsförsörjningsansvaret ska mötas så att människor av kött och blod kan bo, leva och verka på orten under drägliga levnadsvillkor. För detta är ett bra hem en grundförutsättning.

Lennart Derehag

Regionsordförande för Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Låga räntor och lätt att låna pengar - då stiger kostnaden för att bygga nya lägenheter.