Region Stockholm i Österåker

Simon Safari, regionordförande och delar av kansliet träffade förra veckan Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåker och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Michaela Fletcher pratade om det nya intresset från byggherrar för hyresrätter i kommunen, att det byggs 250-300 bostäder varje år och att kommunen anvisar mark med tomträtt.

Michaela Fletcher menar att allmännyttan ska bygga när ingen annan bygger – ska inte konkurrera på en fri marknad och bli större än nu, kommunikationerna är viktiga för Österåker, fri hyressättning vore bra och att det är angeläget med fler aktörer på hyresmarknaden.

Simon pratade om bostadsbristen, infrastrukturens betydelse för bostadsbyggandet, vikten av en aktiv markpolitik, kommunens relativt höga borgensavgift, att vi ska bygga samhällen – inte bara bostäder och den höga rörligheten inom hyresrättsbeståndet.