Region Stockholm i Botkyrka

Simon Safari, regionordförande, Kim Lindholm, ordförande Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade igår Gabriel Melki (S), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Gabriel Melki berättade om att Botkyrka planerar för 650-700 nya bostäder per år fram till 2040, att kommunen blir alltmer intressant för byggherrar och att det ska bli mer blandad bebyggelse i vart och ett av kommunens områden. Botkyrka anordnar inte markanvisningstävlingar vid byggande av hyresrätter. Kommunen äger mer mark i södra delen av kommunen.

Han tycker det är viktigt med en flexibel parkeringsnorm vilket Botkyrka har. Vidare menar Gabriel Melki att Sverigeförhandlingen fungerar bättre för Stockholmsregionens norra delar där det är tydligare med en infrastruktursutbyggnads direkta koppling till markpriser. Han ser gärna en samverkan med Hyresgästföreningen region Stockholm när det gäller förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i Stockholms södra delar.

Simon och Kim pratade om andelen hyresrätter i kommunen (ca 43 procent), konsekvenser för bostadskön om andelen hyresrätter minskar, Botkyrkabyggens relativt höga borgensavgift och andelsägarlägenheter.

Simon Safari och Kim Lindholm träffade kommunalrådet Gabriel Melki längst till vänster