Nyttan med allmännyttan

Sabo arrangerade en konferens 29-30 september 2015 i Stockholm där boken ”Nyttan med allmännyttan” presenterades.

Boken är resultatet av ett forskningsprojekt som engagerat forskare specialiserade på olika aspekter av allmännyttans roll. Syftet var att se hur allmännyttan hanterat allbolagen från 2011; både vara samhällsnyttig och verka utifrån affärsmässiga principer. Hyresgästföreningen region Stockholm deltog på konferensen.

Nedan följer en kort sammanfattning av föredragningar från konferensen.

Forskningsledaren och redaktören för ”Nyttan med allmännyttan” Tapio Salonen berättade att ca 17 procent av befolkningen i Stockholms stad bor i allmännyttan. En allt lägre andel. Det är svårt att prata om allmännyttan generellt, den måste ses i sitt lokala sammanhang. Ju större allmännytta desto mer socioekonomiskt blandad befolkning.

Karolina Windell pratade om företags samhällsansvar. Allmännyttan har ett stort handlingsutrymme.

Martin Grander menade att de kommunala bostadsbolagen gör mer än vad kommunerna kräver i ägardirektiven när det gäller samhällsansvar. Bostadsförsörjningen, hur mycket och vad som byggs, är det viktigaste i samhällsansvaret. Allmännytta är inte social housing då nyttan är just allmän. Striktare inkomstkrav på starka bostadsmarknader. Målgruppen vid strikta inkomstkrav blir hushåll med fast och hög inkomst samt hushåll utan inkomst (sociala kontrakt).

Hans Lind pratade om att bostäder inte kan jämföras med andra varor/produkter då de är varaktiga. Marknaden klarar inte att hantera bostadsbristen. Två problem med subventioner: det skulle kanske byggts i alla fall och byggherrarna väntar på ännu högre subventioner. Allmännyttans uppgift är att bygga för alla. Staten måste kunna tala om för kommunerna hur mycket som ska byggas. Kommunerna skulle kunna tjäna på avskaffat planmonopol, de kan då skylla på staten vid bostadsbyggande. Sabos kombohus hyllades.

Stig Westerdahl tog upp att avkastningsmåtten, som bygger på externa värderingar, för nyproduktion och upprustning skiljer sig åt mellan olika områden i samma kommun. Detta styr de beslut som fattas och försvårar satsningar i utsatta områden. Istället bör man använda ett och samma mått samt interna värderingar. Bolagen bör också se till effekterna för ett större geografiskt område och se mer till ett långsiktigt ägande. Allmännyttan har stor handlingsfrihet.

Magnus Lindbäck redogjorde för statsstödsreglerna. Statsstöd måste ske med villkor och kan bara ges till något som skiljer sig från vad marknaden skulle erbjuda utan stöd.

Anders Kjellström var tydlig med att allmännyttan kan bygga bort bostadsbristen utan rädsla för EU och statsstödsreglerna. EU-domstolen dömer utifrån ett ändamålsperspektiv, inte bokstavstolkande. Ev statsstöd skulle gå till boende, inte kommunala bolag.

Samtliga föreläsare framhöll att de kommunala bostadsbolagen, allmännyttan har ett mycket stort handlingsutrymme.

Henrik Ludvigsson, bostadspolitisk utredare & Jan Hedberg, projektledare kommunutredning