Nominering till den nya Etik- och Moralgruppen

(Följande information riktar sig till medlemmar i region Stockholm)

Sista nomineringsdag, 16 oktober 2015, kl 23:59

Nu är det hög tid till att göra nomineringar till den nya Etik- och Moralgruppen.

Fullmäktige i region Stockholm har beslutat att en Etik- och Moral-grupp skall utses och att den skall väljas av fullmäktige (Se funktionsbeskrivning av uppdraget längre ner på sidan).

Gruppen ska bestå av sex personer, två från södra delen av regionen, två från Stockholms stad samt två från norra delen av regionen, dessa får inte sitta i regionstyrelsen.

Valet kommer att ske i samband med fullmäktiges höstmöte den 21 november och nomineringstiden är av fullmäktige fastställd till den 16 oktober 2015.

Valberedningen har för avsikt att förslå följande:

Tre ledamöter väljs på 1,5 år och tre ledamöter väljs fram till fullmäktiges årsmöte 2016. På så sätt vill vi tillförsäkra oss kontinuitet i gruppen, därtill förslår vi att personalchefen på Regionkontoret ingår i gruppen vid ärenden som även berör personal. 

Valberedningen vill uppmana er tänka på att den/de ni nominerar:

- Är en god företrädare för Hyresgästföreningen

- Inte behöver vara förtroendevald.

- Har ett starkt moraliskt och etiskt perspektiv

- Har oklanderlig vandel

- Kan hantera känsliga samtal och information

- Har starkt integritet

 Tänk även på

 -Fördelning mellan könen

 -Åldersfördelningen

 -Etnisk bakgrund

Nomineringarna skall skickas till:

ingela.mann.asplund@hyresgastforeningen.se

eller

maria.envall@hyresgastforeningen.se

Vid frågor ring

010-459 20 01 (Ingela)

010- 459 19 42 (Maria)

 

 

 

 

Funktionsbeskrivning för Etik- och moralgruppen i region Stockholm

 

Regionstyrelsen i region Stockholm har inrättat en etik- och moralgrupp som har till uppgift att stödja föreningar och förtroendevalda att hantera konflikter och avvikelser mot våra stadgar och etiska regler.

 

Sammansättning

 

Gruppen består av sex personer som är medlemmar i Hyresgästföreningen. Dessa väljs på höstfullmäktige 2015, på förslag av valberedningen. En av dessa utses som sammankallande efter konstituering. Regionstyrelsen utser inom sig en kontaktperson. I de fall anställda tjänstemän är involverade i konflikt ska regionens personalchef adjungeras.

 

Riktlinjer

 

• Etik- och moralgruppens uppgift är att stödja föreningarna i de fall konflikter uppstår eller när brott mot våra etiska regler sker.

• Etik- och moralgruppen ska verka för att Hyresgäst-föreningens etiska regler för förtroendevalda och anställda är kända inom organisationen.

• I de fall då medlem i Etik- och moralgruppen är involverad personligen i en konflikt ska annan representant utses inom gruppen.

• Ärenden av ekonomisk karaktär överlämnas till regionens revisorer. 2 (2)

 

 1. I första hand samtal

 

Etik och moralgruppen ska i första hand verka för att konflikt reds ut och att beteende som strider mot våra etiska regler omedelbart upphör. Detta görs i regel genom samtal med berörda personer. I de fall då konflikten kvarstår eller då beteendet ändå upprepas fortsätter processen med en erinran enligt punkt 2 nedan.

 

2. I andra hand erinran

 

Om samtal enligt punkt 1 inte leder till att oönskat beteende upphör eller om Hyresgästföreningen skadats av beteendet ger Regionstyrelsen en skriftlig erinran om innebörden av vara förtroendevald i Hyresgästföreningen. Erinran ges på förslag av Etik- och moralgruppen. För det fall att Etik och moralgruppen är oenig om att ge erinran skall omröstning ske och majoritetsbeslut gälla.

 

3. Vid grovt åsidosättande av de etiska reglerna

 

Fortsätter det oönskade beteendet trots samtal och påföljande erinran föreslår Etik och moralgruppen skriftligt till regionstyrelsen att fatta beslut om att förtroendevald suspenderas och medlem utesluts ur föreningen. Berörda personer delges med kopia på förslaget. För det fall att Etik och moralgruppen är oenig om att ge sådan rekommendation skall omröstning ske och majoritetsbeslut gälla. Regionsstyrelsens beslut om att utesluta eller vägra inträde kan av den uteslutne överklagas till förbundsstyrelsen inom en månad från det att vederbörande fick del av beslutet, se Hyresgästföreningens stadgar § 2.3.