Folkrörelsefonden i Region Aros-Gävle

Folkrörelsefonden i Region Aros-Gävle ger ekonomiskt stöd till lokal verksamhet.

FolkrörelsefondenFolkrörelsefondens syfte är att stärka föreningens viktiga lokala närvaro. Den ger ekonomiskt stöd till olika sorters aktiviteter som inte ingår i den löpande verksamheten.

Har du en kul idé som du vill testa? Vi vill gärna veta mer och diskutera! Hör av dig till oss, vår kontaktperson för Folkrörelsefonden Aros-Gävle är sophia.lovgren@hyresgastforeningen.se

Det finns tre olika sorters stöd att söka:

  • Startbidrag lokal hyresgästförening Nystartade lokala hyresgästföreningar, LH, kan ansöka om startbidrag. Definitionen på en nystartad LH är att det inte har funnits en registrerad styrelse de senaste två verksamhetsåren inom aktuellt område. En nystartad LH kan erhålla ett startbidrag om max 5 000 kr. Ansökan görs med  Ansökan om startbidrag lokal hyresgästförening.pdf
  • Snabbstöd Belopp under 5 000 kronor kan sökas av arbetsgrupper, enskilda aktiva medlemmar eller lokala hyresgästföreningar verksamma eller boende i Region Aros-Gävles verksamhetsområde. Ansökan görs med Folkrörelsefonden - Ansökan max 5000 2018.pdf
  • Stöd från Folkrörelsefonden Belopp över 5 000 kronor kräver medverkan av en kommunförening i Region Aros-Gävles verksamhetsområde (Gävleborg, Västmanland, Uppsala län samt Norrtälje kommun). Stödet kan sökas av arbetsgrupper, enskilda aktiva medlemmar eller lokala hyresgästföreningar verksamma eller boende i Region Aros-Gävles verksamhetsområde - men alltså med medverkan från en kommunförening. Ansökan görs med Folkrörelsefonden - Ansökan över 5000 2018.pdf

Vad kan ni använda medel från fonden till?

Folkrörelsefonden kan användas till exempelvis för studieresor, föreläsningar, utbildningar, inköp av materiel, utrustning eller liknande. Tänk på att om ni i er lokala hyresgästförening har fritidsmedel, så används de pengarna för de ändamål som uppgetts i verksamhetsplanen. Övriga kostnader kan då täckas av fonden.

Aktiviteterna som ska genomföras ska syfta till hyresgästers delaktighet och påverkansmöjligheter i sitt boende och sin boendemiljö. Kontakta gärna någon av regionens verksamhetsutvecklare för tips och idéer eller inspireras av varandra på länsträffar, kurser och ordförandemöten.

Exempel på aktiviteter:
- Bjud hem en kommunpolitiker. Ordna ett bostadsmöte där en eller fler kommunpolitiker får komma och berätta om sitt partis bostadspolitik.
- Språkcafé. Ordna ett språkcafé, där grupper med olika etnisk bakgrund får tillfälle att mötas. Med fördel kan dessa möten ha olika teman; till exempel möten för blivande eller nya mödrar med olika etnisk bakgrund; för pensionärer och så vidare.

Riktlinjer för beviljade budgetposter

  • Fonden ska användas för att stödja angelägen verksamhet, som inte kan finansieras fullt ut i den dagliga verksamheten och som inte ingår i den löpande verksamheten.
  • Medlen får inte får användas till löner eller arvoden.

Ansökan

Ansökningar kan skickas in under hela året. Ansökan ska ske på de ansökningsblanketter som ligger länkade på denna sida. Blanketterna kan fyllas i digitalt eller skrivas ut och fyllas i för hand. Ansökan skickas till:
Hyresgästföreningen, Region Aros-Gävle Folkrörelsefonden Box 1053, 801 34 Gävle
eller via e-post till info.aros-gavle@hyresgastforeningen.se. Skriv då ”Ansökan folkrörelsefonden” som ämne.

Skriftligt besked om fondens ställningstagande sänds till projektansvarig.

Redovisning och utvärdering

Efter genomfört projekt ska en redogörelse insändas till fonden. Den gör du genom att fylla i formuläret Folkrörelsefonden - ekonomisk redovisning och utvärdering  
Utöver en utförlig ekonomisk redovisning med tillhörande kvittokopior ska även en beskrivning av den genomförda verksamheten finnas med.

- Tillhörande kvittokopior ska sändas till samma adress som anges ovan.
- Redovisning av projekt ska vara fonden tillhanda senast tre månader efter avslutat projekt.