Marie L DSC1021
Filippa Ländin

Hyresgästföreningen välkomnar lagstiftning som stärker konsumentskyddet på bostadsmarknaden

I dag har regeringen beslutat en lagrådsremiss med förslag att stärka skyddet för hyresgäster. Förslagen ska ge ett förbättrat skydd bland annat när hyresfastigheter missköts och när hyreslägenheter förstörs genom brand eller liknande händelse. Hyresgästföreningen välkomnar förslaget till ny lagstiftning.

Regeringen föreslår att det införs en möjlighet att ingripa mot brister i förvaltningen av hyresfastigheter på ett tidigt stadium, genom att hyresnämnden kan vitesförelägga fastighetsägare att åtgärda bristerna.

– Fler möjligheter att ingripa vid bristande förvaltning är superviktigt. Hyresvärdar som inte sköter sig ska hållas ansvariga, människor ska inte tvingas leva i misär för att en hyresvärd inte gör sitt jobb, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

En hyresgäst vars lägenhet förstörs genom brand eller liknande ska erbjudas ett nytt hyresavtal av hyresvärden, enligt förslaget till ny lagstiftning.

–Det är bra att regeringen nu stärker hyresgästernas rättigheter. Det är en fråga vi drivit länge, jag har vid ett flertal tillfällen tillskrivit och uppvaktat justitieminister Morgan Johansson, om orimligheten att människors hyreskontrakt bokstavligt brinner upp. De senaste åren har just detta uppmärksammats i flera fall vid bränder i hyreshus. Viktigt påverkansarbete som Hyresgästföreningen drivit och som nu givit resultat och skapar trygghet för 3 miljoner hyresgäster i Sverige, säger Marie Linder.

Regeringen föreslår att hyresgäster som får en väsentligt höjd hyra efter en renovering ska få förbättrade möjligheter att ställa om till den nya hyran genom att den nya hyran ska kunna fasas in i ett lugnare tempo än vad som är fallet i dag.

–Det är bra att regeringen nu lagstadgar om att hyran ska trappas in vid renoveringar. Men det räcker inte, ett starkare konsumentskydd behövs. Vi driver flera viktiga krav. Dels att hyresvärden utför löpande underhåll så att inte renoveringen behöver bli så omfattande. Vi vill också tillskapa renoveringsfonder, och tydligare krav på samråd vid förbättringsåtgärder. När det ska renoveras är det självklart att hyresgästen också ska ha möjlighet att välja i vilken omfattning och att hyresgäster har inflytande över själva renoveringsprocessen så de har råd att bo kvar långsiktig, säger Marie Linder.

Även hyresgäster som hyr av en bostadsrättsinnehavare eller som hyr en villa ska ges ett starkare skydd. Regeringen föreslår att privatpersoner som hyr ut ägda bostäder och bostadsrätter inte längre ska ha rätt att utan skäl säga upp ett tidsbegränsat hyresavtal i förtid.

–Ett sådant boende är en otrygg boendeform. Vittnesmålen från många unga men också de som separerar är många. Det handlar om att dyra hyreskontrakt i bostadsrätter men också om att tvingas flytta i förtid. Därför är det bra att regeringen nu stärker hyresgästernas besittningsskydd och att ingen utan skäl ska kunna sägas upp från ett tidsbegränsat hyresavtal i förtid.  Nu hoppas jag att regeringen går vidare och ser över privatuthyrningslagen så att hyrorna blir mer rimliga, säger Marie Linder.

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se